ÕPPEKORRALDUS, ÕPPEKAVAD, KVALIFIKATSIOON JA KVALITEET

1. Täienduskoolituse õppekorralduse alused on igakordselt eraldi tellijaga kokku lepitud ja sätestatud koolituslepingus. Koolitusele võetakse vastu kõik tellija poolt esitatud nimekirjas olevad inimesed, kes ei pea ise õppetasu maksma, v.a. juhul, kui koolituslepingus ei ole kokku lepitud teisiti.  Täienduskoolituse läbinuks loetakse inimesed, kes on läbinud koolituse vähemalt 80% ulatuses või kes esitavad tellijale tema poolt aktsepteeritud põhjenduse mitteosalemise kohta.

Tasu koolituse läbiviimise eest on garanteeritud koolituslepingus sätestatud eesmärkide täitmisega; samuti sätestatakse lepingus õppetasu tagastamise tingimused.  Õppe korraldamiseks vajalike tehniliste tingimuste eest, s.h. seminariruumid, tehnilised abivahendid jms. vastutab tellija, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti.

2. Täienduskoolituse õppekavad töötatakse välja koolituslepingu alusel üksnes lepingus määratletud isikute koolitamiseks. Õppekavad ja täienduskoolituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel koolitaja(te)le teatavaks saadud andmed on konfidentsiaalsed ning koolituslepingus on sätestatud konfidentsiaalsusnõude tagamise kord ning sanktsioonid.

3. Täienduskoolituskursuste vastutav läbiviija on Martin Tiidelepp. Tal on ärijuhtimise magistrikraad USA-st Bentley College’ist. Martin Tiidelepp on täienduskoolituse valdkonnas tegutsenud alates aastast 1997 ning tema juhitud kursustel, seminaridel ja konverentsidel on osalenud üle 22000 juhi ja spetisalisti Eestist, Soomest, Rootsist, Lätist, Leedust, Hollandist, Belgiast jt.riikidest.

Kompetentsust tõendav kvalifikatsiooni, hariduskäigu ja töökogemuse kirjeldus on lisatud eraldi.

4. Kvaliteedi tagamise alused. OÜ Avatud Ring täienduskoolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused lähtuvad täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, ning igakordselt tellijaga sõlmitavast koolituslepingust.

4.1.  õppekavad koostatakse vastavalt täienduskoolituse standardis esitatud nõuetele ning tellija poolt sätestatud eesmärkidele ja kvaliteedinõuetele.

4.2.  õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest, mille väljaselgitamiseks on täienduskoolituse vastutav läbiviija eelnevalt tutvunud tellija poolt kirjalikult ning suuliselt esitatud infoga.

4.3. õppekava on õpiväljundipõhine ja selles sätestatakse muuhulgas õppekava nimetus, õppekavarühm (lähtudes International Standard Classification of Education klassifikatsioonist), õppekava maht ja struktuur (auditoorse ja iseseisva töö math, õppe eesmärk ja õpiväljundid, õppe sisu (teemad ja alateemad) ja rakendatavad õppemeetodid.

4.4. Täienduskoolitustegevust viivad läbi vastava erialase hariduse ja töökogemusega koolitajad, kelle vastavust kvalifikatsiooninõuetele on tellija saanud kontrollida vastavalt CV-le.  Sihtgrupi- ja teemaspetsiifilised kvalifikatsiooninõuded on sätestatud õppekavades ja koolituslepingus.

4.5. Õppekeskkonna kvaliteet ning vastavus sihtgrupi ja õppekava teemade vajadustele on tagatud tellija poolt, kes tagab koolitusruumide, -tehnika ja -vahendite vastavuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Ettevõtte koolitus- ja nõustamisruumid aadressil Meloni 25a, Tartu, vastavad samuti töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

4.6.  Koolituse läbiviija kogub õppijatelt suulist tagasisidet, mille põhjal viiakse vajaduse korral ellu muudatused koolituse korralduses, et tagada õppegrupi ja õppija vajadustele vastav õppe kvaliteet. Täienduskoolituse lõpus täidavad osalejad tagasisidelehe, kas paberkandjal kohapeal või elektrooniliselt. Tagasiside sisaldab küsimusi täienduskoolituse korralduse, õppe sisu, koolitajate ja koolitustingimuste kohta. Tagasiside vastuseid analüüsib vastutav koolitaja koos tellijaga ning teeb täiendused ja parendused järgmistes koolitustes.

5. Õppekorralduse alused

Õppekorralduse alused kirjeldavad õppijate täienduskoolitusele vastuvõtu ja koolituselt väljaarvamise tingimusi ja korda, samuti õppetasu maksmise, vabastamise ja tagastamise tingimusi ja korda.

5.1. Õppetöö korraldus. Avatud Ring OÜ õppetöö toimub õppekava mahu ja ajakava järgi, mis on iga kord tellijaga eelnevalt läbi räägitud ja kokku lepitud.  Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, st üks akadeemiline tund on 45 minutit, kui pole kokku lepitud teisiti. Koolitused toimuvad grupikoolitusena. Osalejad tutvuvad avatudring.ee õppekorralduse alustega.

5.2. Koolitusele registreerumine ja väljaarvamine.  Koolitusele saab registreeruda tellija kaudu või koolituse tutvustuse juures olevatel kontaktidel.  Koolituse ärajäämisel OÜ Avatud Ring tõttu või koolituslepingus sätestatud eesmärkide ja kvaliteedinõuete mittetäitmisel makstakse õppetasu tagasi.

5.3. Lõpetamine ja väljaarvamine.  Koolituse kokkulepitud mahus läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Osaajaga koolitusel osalejatele väljastatakse soovi korral tõend.  Õppija arvatakse grupist välja isikliku või tellijapoolse kirjaliku avalduse põhjal.  Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse korraldajat.

5.4. Koolituse eest tasumine toimub e-arve alusel 7 päeva peale koolituse toimumist.  Kui õppija maksab individuaalselt, on tal õigus õppetasu näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseaduse §26.

5.5. Teised õppe korraldamiseks olulised tingimused

Õppijal on õigus:

  • Valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;
  • Saada teavet kooli õppekorralduse, õppekava kohta;
  • Lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu kokku leppides tellijaga.

Õppija kohustus:

  • Jälgida õppetegevust reguleerivaid õigusakte ja koolitusasutuse korda;
  • Täita tellijaga kokku lepitud koolituslepingu tingimusi.

Leave a Reply